Electronic media storage service

ในปัจจุบัน ข้อมูลถือเป็นเลือดที่หล่อเลี้ยงองค์กรธุรกิจ และองค์กรต่างๆ ต้องทำการสำรองข้อมูล (Back up) เป็นประจำ เพื่อให้ความมั่นใจว่าได้มีการสำเนาข้อมูลสำคัญไว้ โดยการสำรองข้อมูลอาจถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ ต่างๆ เช่น เทป, ดิสก์เก็ต, ฮาร์ดดิสก์, ซีดีรอม ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในรูปแบบของสื่อต่างๆ เหล่านี้ต้องได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยในแหล่งที่ปลอดภัยและสามารถนำมาใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยหากเกิดกรณีที่ข้อมูลได้รับความเสียหาย การดำเนินการกู้คืนจะถูกเปิดใช้งานเพื่อดึงข้อมูลที่สำรองไว้มาแทนที่ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

"Datasafe" ให้บริการจัดเก็บรักษาสื่ออิเลคทรอนิกส์ เช่น เทปสำรองข้อมูล, แผ่นดิสก์, แผ่นซีดี, ม้วนวีดีโอภาพยนตร์, ไมโครฟิล์ม, แผ่นฟิล์ม ฯลฯ โดยจัดเก็บภายในห้องที่มั่นคงแข็งแรง มีระบบความปลอดต่างๆพร้อมสมบูรณ์ เช่น ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยแก๊ส ผนังห้องกันไฟสามารถทนไฟได้ 3-4 ชั่วโมงระบบควบคุมความชื้น ระบบควบคุมอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง