คำถามที่พบบ่อย

 1. กรณีต้องการเรียกใช้เอกสารมีระบบการให้บริการอย่างไร ?
  นำส่งแบบเร่งด่วน นำส่งภายในเวลา 4 ชั่วโมง โดยนับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง โดยลูกค้าจะต้องแจ้งภายในเวลาทำการก่อน 12.00 น. นำส่งแบบธรรมดา นำส่งภายใน 24 ชั่วโมงหรือภายในวันรุ่งขึ้น โดยนับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งภายในเวลาทำการก่อน 16.30 น.
 2. คลังเอกสารอยู่ที่ไหน ? อยู่ไกลไหม ?
  คลังเอกสารถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารโดยเฉพาะ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก การที่คลังเอกสารอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
 3. มีการป้องกันเรื่องปลวกหรือแมลงต่างๆ อย่างไร ?
  2 ครั้งต่อเดือน ด้วยการอบและรมควันยาในการในการป้องกันปลวกและแมลงต่างๆ
 4. ลูกค้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเอกสารจะปลอดภัย และเอกสารจะไม่ไปปนกับเอกสารของบริษัทฯ อื่น ?
  "เอกสารถูกจัดเก็บอยู่ในคลังที่มีมาตรฐาน มีระบบป้องกันผู้บุกรุก มีระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบป้องกันปลวกและแมลงต่างๆ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบการดูแลที่มีมาตรฐาน มีระบบการจัดเก็บที่ทันสมัย ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด สามารถรู้ตำแหน่งของเอกสารได้อย่างแม่นยำถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ในการค้นหาเอกสาร"
 5. มีการรับประกันเอกสารลูกค้าในกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหายอย่างไร ?
  "ประกันกล่องละ 100 บาท บริษัทฯ เน้นนโยบายในความปลอดภัยและป้องกันเหตุก่อนเกิดมากกว่ามูลค่าการชดใช้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงได้ถูกป้องกันไว้ก่อนแล้วแต่เพื่อความมั่นใจของลูกค้าจึงได้มีกำหนดไว้"
 6. เคยมีกรณีเอกสารสูญหาย หรือเสียหาย หรือหาเอกสารไม่พบหรือไม่ ?
  ไม่เคย เพราะมีระบบการดูแลที่มีมาตรฐาน มีระบบการจัดเก็บที่ทันสมัย ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด สามารถรู้ตำแหน่งของเอกสารได้อย่างแม่นยำถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ในการค้นหาเอกสาร
 7. มีการระบุระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยการนำเอกสารจัดเก็บนอกสถานที่หรือไม่ ?
  มีประกาศกรมทะเบียนการค้า ตามความมาตรา 13 วรรคสอง และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543 ว่าด้วยเรื่องหลักการณ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เก็บรักษาเอกสารบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.71/2540 มาตรา 87/3 วรรคหนึ่ง เรื่องการกำหนดสถานที่เก็บและรักษารายงาน ไว้ ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานประกอบการ โดยทางบริษัทฯ ให้บริการในการยื่นแจ้งขออนุญาตต่อหน่วยงานพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร ในการนำเอกสารทางด้านบัญชีจัดเก็บไว้นอกสถานประกอบการ
 8. ใครคือลูกค้าของ Datasafe ?
  ทุกองค์กร, ทุกกลุ่มธุรกิจ ที่มีเอกสารและข้อมูล
 9. จะมั่นใจได้อย่างไรว่าคลังจัดเก็บเอกสารและข้อมูลของDatasafeมีความมั่นคงและปลอดภัย
  คลังเอกสารของDatasafeถูกออกแบบก่อสร้างสำหรับการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลโดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีระบบความปลอดภัย(Security system) ตามมาตรฐานระดับสากล จึงมั่นใจได้ว่าเอกสารของลูกค้าจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีและปลอดภัยแน่นอน
 10. Datasafe มีบริการอะไรบ้าง?
  Datasafe ให้การบริการบริหารเอกสารแบบครบวงจร การบริการประกอบไปด้วย Document storage service> Electronics storage service> Document scanning service> Document destroy service> Packing & filling service> Delivery & retrieving service> E-Document management software> On-line access service>