สมัครงาน

 • ตำแหน่งงาน
  หัวหน้าแผนกคลังเอกสารและบริการลูกค้า ประจำสาขาแหลมฉบัง (ด่วน)
  สถานที่ทำงาน
  122 หมู่ที่ 2 ตำบลท่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  รายละเอียดงาน

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง
  2. อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  3. การศึกษา ปริญญาตรี
  4. ประสบการณ์ด้านคลังอย่างน้อย 1-2 ปี
  5. มีทักษะการวางแผนงานคลังเอกสาร เรื่องพื้นที่ และ บุคลากร
  6. วางแผน/จัดทำแผนงานในแต่ละวัน จากที่ได้รับนโยบายและเป้าหมายจากผู้บังคับบัญชา
  7. มีภาวะผู้นำทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  8. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัท
  9. มีความรู้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
  10. อบรม/สอนงาน/ ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี                                                                                                                                                                                                                             บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด  เลขที่ 99  หมู่ที่ 11  ตำบลคลองนครเนื่องเขต  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  โทร.02-7104050  Email : hr@datasafe.co.th

   

 • ตำแหน่งงาน
  ช่างประจำอาคาร
  สถานที่ทำงาน
  กรุงเทพฯ ,ฉะเชิงเทรา
  รายละเอียดงาน

  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย
  2. อายุ 25 – 40 ปี
  3. การศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้าอาคาร,ไฟฟ้ากำลัง,ช่างกลโรงงาน
  4. ประสบการณ์ด้านไฟฟ้า 2 ปี
  5. มีหนังสือรับรองความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  6. มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดี

  ลักษณะงาน
  1. ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า , ระบบบสาธารณูปโภคต่างๆ
  2. ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบ Fire Pump, Generator , ไฟฉุกเฉิน
  3. ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบเครน Robotic 
  4. ซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ อะไหล่ ตามใบแจ้งซ่อม
  5. ควบคุมดูแลการทำงานของบริษัทและบุคลากรภายนอกที่เข้ามาทำงานภายในสถานที่
  6. ควบคุมดูแลการทำงานของบริษัทบริการบำรุงรักษาตามสัญญาบริการ

  บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด  เลขที่ 99  หมู่ที่ 11  ตำบลคลองนครเนื่องเขต  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  
  ☎️โทร.02-7104050  
  Email : hr@datasafe.co.th

 • ตำแหน่งงาน
  Sale Executive
  สถานที่ทำงาน
  กรุงเทพฯ , ฉะเชิงเทรา
  รายละเอียดงาน

  คุณสมบัติ       

  1. เพศชาย อายุ 25ปี ขึ้นไป
  2. การศึกษาระดับปริญญาตรี
  3. มีประสบการณ์ในการขาย 1 ปี ขึ้นไป
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ พร้อมที่จะร่วมเติบโตไปกับบริษัทฯ
  5. มีทักษะด้านการวางแผน เจรจาต่อรอง
  6. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ระดับดี
  7. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีพาหนะเป็นของตนเอง

  หน้าที่และรายละเอียดของงาน           

  1. หาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอบริการให้ลูกค้า
  2. ทำใบเสนอราคา
  3. ดูแลลูกค้าเก่า ออกเยี่ยมลูกค้า
  4. ปิดการขายและดูแลประสานงาน ให้บริการลูกค้าหลังการขาย
  5. จัดทำรายงาน สรุปผลประจำสัปดาห์
  6. ประสานงานทั้งภายในและภายนอก รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด

   

  บริษัท ดาต้าเซฟ  จำกัด  เลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองนครเนื่องเขต  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.02-7104050  Website :www. datasafe.co.th Email : hr@datasafe.co.th

   

 • ตำแหน่งงาน
  SALES EXECUTIVE (ด้าน IT)
  สถานที่ทำงาน
  กรุงเทพฯ , ฉะเชิงเทรา
  รายละเอียดงาน

  คุณสมบัติ       

  1. เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
  2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้าน IT หรือ ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์และระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี
  3. มีความรู้พื้นฐานด้าน Hardware , Software เป็นอย่างดีและมีทักษะวิธีการแก้ปัญาเฉพาะหน้าได้ดี
  4. มีทักษะสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีพาหนะเป็นของตนเอง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ           

  1. เข้าพบลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อนนำเสนองานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ขาย
  2. ให้บริการทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware , Software  แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. ดำเนินการแก้ไข หรือให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. Install,Upgrade Hardware , Software แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. ดำเนินการและจัดการในระบบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   

  บริษัท ดาต้าเซฟ  จำกัด  เลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองนครเนื่องเขต  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.02-7104050  Website :www. datasafe.co.th Email : hr@datasafe.co.th